Tillagd i shoppingbagen
Visa shoppingbag
PRODUKTEN KUNDE INTE LÄGGAS TILL

Denna produkt säljs endast i begränsat antal per kund. Du kan inte lägga till fler i din varukorg.

H&M Group Privacy Notice

Kundernas engagemang för dataskydd och integritet

Att skydda personuppgifter och din integritet är av största vikt för H&M-gruppen. 

H&M-gruppen består av dotterbolag till H&M Hennes & Mauritz AB och dess varumärken: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET och Afound. 


Principer

H&M-gruppens arbete och åtgärder för integritet och dataskydd bygger på följande principer.

H&M-gruppen använder personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.
H&M-gruppen samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt, och endast för legitima ändamål.
H&M-gruppen behåller inte mer data än nödvändigt, eller under en längre period än vad som behövs.
H&M-gruppen skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande avser att upprätta en tydlig och transparent kommunikation om insamling, användning, behandling och lagring etc. av personuppgifter relaterade till kunder i H&M-gruppen. 

I detta integritetsmeddelande syftar "kund till H&M-gruppen" till en tidigare, nuvarande eller potentiell kund, en användare av en produkt eller tjänst som erbjuds av ett dotterbolag och varumärke inom H&M-gruppen, en besökare på en av våra officiella webbplatser eller butiker, eller en medlem av ett lojalitetsprogram eller en community.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det svenska företaget H & M Hennes & Mauritz GBC AB är primärt ansvarigt för bearbetningen av personuppgifter inom ramen för detta integritetsmeddelande. Under vissa omständigheter delas ansvaret för dataskydd och din integritet med en eller flera andra juridiska personer, antingen som ett dotterbolag inom H&M-gruppen eller en tredje part. 

Under varje specifikt avsnitt i detta integritetsmeddelande finns information om vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, samt ansvarsfördelning och villkor för verkställandet av rättigheter.

Identifikation av H&M-gruppens personuppgiftsansvariga:

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Bolagsregister: Bolagsverket
Behörigt ombud:  Helena Helmersson
Momsregistreringsnummer: Momsnr. SE556070171501

H&M-gruppens namngivna personuppgiftsansvariga ovan kallas i hela detta sekretessmeddelande individuellt eller kollektivt för ARKET, "vi" eller "oss". 

Var lagrar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i regel inom Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES) men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med rådande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs. 

Vi kan komma att överföra personuppgifter från EU/EES till ett tredje land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. I tillämpliga fall används antingen  EU-kommissionens standardavtalsklausuler  för att säkerställa en likvärdig skyddsgrad som garanteras inom EU/EES, eller andra rättsliga grunder för överföringen.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för dem som behöver uppgifterna för att uppfylla det avsedda ändamålet med hanteringen. I den mån det krävs kan dina personuppgifter komma att delas mellan de olika företagen och varumärkena inom H&M-gruppen, med leverantörer, underleverantörer och oberoende tredje parter (personuppgiftsbiträden och underbiträden) som utför vissa uppgifter för ARKET:s räkning.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Det är inte tillåtet för ARKET att samla in, behandla, använda eller lagra osv. personuppgifter utan giltig rättslig grund. Den rättsliga grunden kan bygga på ditt samtycke, genom avtal, lagstadgade krav eller från vårt berättigade intresse som företag. För varje enskilt syfte att hantera personuppgifter informeras du om vilken rättslig grund som gäller, och vilka rättigheter du har, om tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal, och om det är en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta  kundservice  som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång ARKET behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, baserat på ditt medgivande eller ett avtal, har du rätt att få en kopia på dina uppgifter överförd till dig eller en annan part. Detta innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Om du har ett ARKET-medlemskap kan du redigera dina personuppgifter på din kontosida.

Rätt till radering:
Du har när som helst rätt att radera dina personuppgifter som behandlas av ARKET. Din begäran kan hindras av följande omständigheter:

*du har ett pågående ärende hos kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats, eller delvis har skickats
*du har en oreglerad skuld hos ARKET, oavsett betalningsmetod
*om du har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*om du har gjort ett köp så kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med transaktionen för bokföringsändamål

Rätten att invända mot behandling grundad på berättigat intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på ARKET:s legitima intresse. ARKET kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter, eller på grund av rättsliga anspråk.


Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att ARKET begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:


* Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter baserat på ARKET:s berättigade intresse, ska ARKET begränsa all hantering av uppgifterna i väntan på att det legitima intresset bekräftas.
* Om du hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste ARKET begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
* Om behandlingen av personuppgifter är olaglig kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
* Om ARKET inte längre behöver personuppgifterna, men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur utövar du dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på största allvar, och har kundtjänstpersonal som hanterar förfrågningar relaterade till dina ovan angivna rättigheter. Du hittar e-postadressen för just din region på vår kontaktsida. Vi ber dig att skriva till oss på engelska.

Dataskyddsombud:

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom vår kundservice och ange DPO i ämnesraden. Du hittar e-postadressen för din region på kontaktsidan. Vi ber dig att skriva till oss på engelska.

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet: 

Om du har klagomål på hur H&M-gruppen hanterar och skyddar dina personuppgifter och din integritet har du rätt att när som helst göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, eller annan behörig tillsynsmyndighet i landet du bor i.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att kommunicera alla väsentliga ändringar av integritetsmeddelandet, till exempel syftet med varför vi använder dina personuppgifter, den registeransvariges identitet eller dina rättigheter.